понеделник, 30 май 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

1. В чл.78 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова алинея втора:
„Осиновител може да стане лице, което няма здравословни или други проблеми, които да възпрепятстват грижите за осиновеното лице“.
Създава се нова алинея трета:
„Осиновяване се допуска след изготвяне на становище от психолог относно отношението на лицето, което желае да стане осиновител, към осиновяването и успешна подготовка от психолог за осиновяването“.
§ 2. В чл.83 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея втора се променя по следния начин: „Агенцията за социално подпомагане поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, както и регистър на всички осиновени лица, включително осиновените лица преди приемането на този закон.“
§ 3. В Раздел І Условия за осиновяване, се създава нова глава със заглавие: „Национален регистър на осиновените лица“.
§ 4. Създава се нов чл.88а в глава „Национален регистър на осиновените лица“:
„Всички осиновени лица, включително лицата, осиновени преди приемане на този закон, се вписват в национален регистър на осиновените лица, който се поддържа от Агенцията за социално подпомагане и съддържа следните задължителни данни за осиновените лица: дата на раждане, месторождение, биологична майка, биологичен баща, информация за братя и сестри на осиновеното лице, ако такава е известна, имената на осиновеното лице съгласно първоначално съставения акт за раждане, данни за здравословното състояние, наследствени заболявания.“
§ 5. Създава се нов чл.88б в глава „Национален регистър на осиновените лица“:
„При изоставяне на дете или дадено съгласие от родителите за пълно осиновяване, задължително Агенцията за социално подпомагане събира данни от родителите относно обстоятелствата: наследствени и генетични заболявания, братя и сестри, имената на родителите, здравословно състояние на родителите, както и друга информация, която родителите на детето намерят за необходимо да оставят за него. При деца, родителите на които са починали, информацията се събира служебно от съответните общински администрации по постояен адрес на родителите, както и от здравните заведения и лични лекари. За изоставени деца, родителите на които са неизвестни, се издирва служебно наличната информация. По искане на осиновения след навършване на 18-годишна възраст, Агенцията за социално подпомагане извършва допълнителна проверка. За осиновяванията преди влизане в сила на този закон, Агенцията за социално подпомагане в срок от шест месеца събира тези данни за осиновените лица от здравните заведения, ЕСГРАОН и всички други държавни и общински институции, където има съхранени данни“.
§ 6. Създава се нов чл.88в в глава „Национален регистър на осиновените лица“:
Създава се алинея първа: „Осиновените лица след навършване на 18-годишна възраст, имат право да се запознаят с информацията за тях в националния регистър на осиновените лица. При необходимост и в интерес на осиновеното лице, тази информация може да бъде предоставена и преди навършване на тази възраст, ако
психолог прецени, че предоставянето на информацията ще бъде в интерес на детето.“.
Създава се алинея втора: Осиновителите има право на ограничен достъп до информацията, вписана в националния регистър на осиновените лица, като могат да получат данни за: здравословното състояние на родителите на осиновеното лице, наследствени и генетични заболявания“.
§ 7. В чл.90 ал.1 се правят следните допълнения:
Създава се нова точка четвърта: психолог относно подготовката и отношението на осиновяващите лица към осиновяването, като в случай, че осиновяваното лице е навършило петгодишна възраст, задължително с него се провежда подготовка от детски психолог относно осиновяването“.
§ 8. Член 97 се изменя и допълва по следния начин:
Алинея първа се променя по следния начин: Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване в открито заседание при закрити врата в 14-дневен срок от постъпването й. При пълно осиновяване съдът изисква доклад от дирекция „Социално подпомагане“ и събира доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс. Съдът изслушва и психолога, който е изготвил становище по осиновяването. Съдът изслушва и заключението на прокурора и се произнася с мотивирано решение.“.
§ 9. В чл.101 алинея първа се правят следните изменения и допълнения:
„При пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи, от една страна и осиновителя и неговите роднини – от друга, възникват права и задължения като между роднини по произход, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват. Пречките за сключване на брак поради родство по чл.7 ал.2 т.1 и 2 не отпадат, като при сключване на брак административният орган, пред който ще се сключва брака, проверява в ЕСГРАОН и националния регистър на осиновените лица за евентуално родство, свързано с биологичния произход, което може да е пречка за сключване на брака.“.
§ 10. В Чл. 101 алинея втора се правят следните изменения и допълнения:
„Съдът постановява да се състави нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител. Единният граждански номер на осиновеното лице се запазва, като се променят бащиното и фамилното име на осиновеното лице. При важни причини осиновителят може да поиска да бъде променено и личното име на осиновеното лице в производството по осиновяване“.
§.11. в Чл.104 се правят следните изменения и допълнения:
„В продължение на две години от пълното осиновяване дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на осиновителя наблюдава отглеждането на детето и зачитането на неговите права и законни интереси, като се извършват проверки най-малко веднъж на три месеца за условията, при които се отглежда детето, отношенията между осиновители и осиновен, като по преценка на наблюдаващите служители може да се изиска становище от детски психолог относно отношенията в семейството и доколко осиновяването е в интерес на детето.“.
§ 12. В чл.105 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова алинея първа: „Осиновеното лице има право на информация относно осиновяването, като със съдействието на детски психолог тази информация му бъде казана след навършване на четиригодишна възраст. След навършване на 18-годишна възраст, всяко осиновено лице може да изиска от съответния окръжен съд, както и от националния регистър на осиновените лица пълната информация за биологичния си произход и осиновяването, които се намират там, както и да изисква от съответните здравни и социални заведения информация, която е свързана с произхода и здравословното му състояние, включително данни за биологични братя и сестри. Всяко пълнолетно лице има право да поиска и получи информация дали е осиновено и дали има биологични братя и сестри, като тази информация може да се получи от националния регистър на осиновените лица или от ГРАО към съответната община “.
Създава се нова алинея втора: „При желание на осиновеното лице за контакти с биологичните му родители, подава заявление до дирекция „Социално подпомагане“, която в срок от три месеца издирва биологичните родители със съдействието на държавните и общински администрации. Осиновеното лице има право на среща с биологичния родител. Служителите на дирекцията съдействат за осъществяването на среща между осиновеното лице и биологичния родител, включително с помощта на психолог и медиатор. В случай, че биологичните родители са неизвестни или са починали, дирекция „Социално подпомагане“ уведомява осиновеното лице, като служебно събира информация относно биологичните родители и я предоставя на осиновеното лице. В случаите, когато биологичните родители са в чужда държава, те се издирват със съдействието на Министерство на външните работи и съответните посолства и консулски служби. В случай, че след осъществяване на среща между осиновеното лице и биологичния родител, някоя от двете страни не желание продължаването на контактите, подава декларация по образец, в която заявява нежеланието си да бъде търсена и да бъде осъществяван контакт с нея. Всяка от страните има правото по всяко време да оттегли подадената декларация“.
В Раздел ІV Прекратяване на осиновяването се правят следните изменения и допълнения:
§ 13. В Чл.106 алинея първа точка втора се изменя и допълва по следния начин:
„в интерес на осиновеното лице в случай, че осиновителят по обективни или субективни причини не може да полага необходимите грижи за него, или отношенията между осиновителят и осиновеното дете са лишени от съдържание и не може да се създаде връзка като между родител и дете.“.
§ 14. В чл.106 алинея четвърта се изменя и допълва по следния начин:
„В случаите на чл.106 ал.1 т.2 от този кодекс, прекратяване на осиновяването могат да поискат: прокурорът, дирекция „Социално подпомагане“ или осиновителят – в срок от една години от датата на постановяване на съдебното решение за допускане на осиновяване. До навършване на 18-годишна възраст на детето от дирекция „Социално подпомагане“, както и съответния районен прокурор могат да предявят иск за лишаване от родителски права, когато това е в интерес на детето. При случаите на прекратено осиновяване от осиновителите в едногодишен срок от съдебното решение за допускане на осиновяването, осиновяването се прекратява, като детето запазва трите си имена, дадени при осиновяването, както и единният си граждански номер. За родители в акта за раждане се вписват биологичните родители на детето. В случаите на лишаване от родителски права на осиновителят, последиците се уреждат съгласно Глава девета от този кодекс.“.
§ 15. В чл.106 алинея шеста се изменя и допълва по следния начин:
„Прокурорът има право да поиска прекратяване на осиновяването в защита на обществения интерес до изтичане на една година от постановяване на съдебното решение за осиновяване или лишаване от родителски права на осиновителят, при тежки провинения на осиновителят. В случаите по ал.1 т.1 искът се предявява в сроковете по ал.3 и 4, а по ал.1 т.2 – до навършване на пълнолетие на детето.“.
§ 16. В чл.106 алинея седма се отменя.
§ 17. В чл.106 алинея осма се отменя.
§ 18. В чл.106 алинея девета се изменя и допълва по следния начин:
„По делата за прекратяване на осиновяването, участва прокурор, както и се изисква становище и се изслушва детски психолог.“.
§ 19. Член 107 алинея първа се отменя.
§ 20. Член 108 се изменя и допълва по следния начин:
„При настъпила смърт на осиновителя или осиновения по време на процес за прекратяване на осиновяването по чл.106 ал.1 точка първа от този кодекс, делото може да бъде продължено от наследниците на ищеца.“.
§ 21. Действие на прекратяването. Член 109 се изменя и допълва по следния начин:
„Действието на осиновяването се прекратява с влизане в сила на решение за прекратяване на осиновяването. След изтичане на една година от постановяване на решение за допускане на осиновяване, отношенията между осиновител и осиновено лице се уреждат съгласно Глава девета от този кодекс – „Отношения между родител и деца“.
§ 22. Създава се нов чл.109А със следното съдържание:
„При прекратяване на осиновяването по реда на тази глава или лишаване на осиновителят от родителски права, осиновеното лице може да бъде повторно осиновено, като при повторно осиновяване, задълженията на осиновителя, лишен от родителски права, спрямо осиновеното лице, се прекратяват. В случай, че осиновеното лице не бъде осиновено повторно, осиновителят, лишен от родителски права, дължи издръжка на осиновеното лице в размер, определен с Наредба на Министерство на труда и социалното подпомагане, като при смърт на осиновителя или осиновеното лице, наследствените права са както между родител и дете.“.
В Преходните и заключително разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
§ 24. Този закон влиза в сила от …………………..г., като в шестмесечен срок всички държавни и общински институции се задължавата да направят необходимите промени, да създадат предвидените в закона регистри и да създадат условия за прилагане на новите разпоредби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар